Sürdürülebilir Çevre Yönetimi & Teknolojileri

 


Sürdürülebilir Çevre Teknolojileri & Teknolojileri Araştırma Grubu (SÜÇEYTAG)

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Araştırma Grubu’nun (SÜÇEYTAG) çevre bilimleri ve teknolojileri konusundaki çalışmaları yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. Konu üzerinde tüm dünyada yapılan çalışmalar çevre sorunlarının geldiği boyut itibariyle noktasal, disipliner ve salt teknoloji bazlı bir çözümünün olası olmadığını, aksine bu sorunların yaşam döngüsü perspektifli, disiplinlerarası ve bir sistem yaklaşımı çerçevesinde çözülebileceğini ortaya çıkarmıştır. Dünyadaki ilgili yönelimlerin yakından izlenmesiyle 1990’lı yılların ortasından bu yana çevre bilimleri ve teknolojisi alanlarına ek olarak, “sürdürülebilir çevre yönetimi” ekseninde çalışmalar da başlatılmış ve gelinen aşamada SÜÇEYTAG’ın kurulmasına karar verilmiştir. “Refah ve yaşam kalitesinin artışı ile bugünkü ve gelecekteki kuşakların yaşam dayanakları olan doğal kaynak ve ekosistemler arasındaki dengenin korunması” olarak da tanımlanan “sürdürülebilir kalkınma” çabalarına katkı bu yönelimin temel gerekçesini oluşturmuştur.
Sürdürülebilir Çevre Teknolojileri alanında yapılan çalışmalar çevresel kirliliği azaltmaya yönelik olarak performansı yüksek, arıtma maliyetlerini düşürecek yeni teknolojilerin üretilmesine veya mevcut teknolojilerin geliştirilmesine yöneliktir. Bunun yanında atık azaltmaya yönelik olarak geri kazanım yöntemlerinin araştırılması, atıklardan enerji ve ürün eldesi de bu grubun araştırma konuları arasındadır. Dolayısıyla, SÜÇEYTAG çevre sorunlarının çözümü için salt çevre bilimleri ve çevre teknolojileri ile değil, yaşam kalitesi, ekonomik refah, halk sağlığı, endüstriyel verimlilik, doğal kaynak kullanımı, vb. ilgili konularla olan arayüzleri ekseninde araştırma faaliyetleri yürütmektedir.
“Sürdürülebilir Çevre Teknolojileri” alanında yapılan araştırma faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

• Türkiye’de Biyokütleden Temiz Enerji Eldesinin Araştırılması
• Türkiye’deki Biyokütle ve Kömür Karışımları İçin Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Geliştirilmesi
• Demir-Çelik Endüstrisi Atık Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kükürtlü Hidrojen Gazının Rejeneratif Olarak Adsorblanmasında Kullanılması İçin Teknoloji Geliştirilmesi
• Anaerobik Çürütme Prosesi Çıkış Suyunda Besiyer Madde Giderim ve Geri Kazanımı
• Atıksu Arıtma Tesisi Su ve Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Geri Kazanım ve Yeniden Kullanımı
• Organik Atıklardan Yenilenebilir Enerji ve Endüstriyel Kimyasal Madde Eldesi
• Evsel ve Agro-Endüstriyel Organik Atıklardan Organik Asit Eldesi
• Strüvit Çöktürme Yöntemi ile Evsel ve Agro-Endüstriyel Atıksulardan Azot ve Fosfor Arıtım ve Geri Kazanımı
• Kırsal Ölçekli Biyogaz Reaktörlerinin Kurulması
• Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Biyogaza Dönüşümünün İyileştirilmesi ve Çamur Minimizasyonu
• Katı Atıkların Organik Fraksiyonundan Kompost/Gübre Eldesi
• Katı Atıkların Organik Fraksiyonundan Metan Eldesinin Artırılması
• Atıksu Arıtma Çamurlarının Çimento Fabrikalarında Ek Yakıt ve Hammadde Olarak Kullanımının İncelenmesi
• Endüstriyel Atıksuların Bertarafı için Anaerobik Teknolojilerin Uygulanması
• Atık Çamurların Geri Kazanımı ve Geri Kullanımı
• Arıtma Çamuru Minimizasyonu
• Türk Linyitlerinin Biyolojik Yolla Sıvılaştırılması ve Gazlaştırılması