YESAP

YENİLENEBİLİR ENERJİ, EKOSİSTEMLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMALAR PLATFORMU (YESAP)

(Initiative for Renewable Energy, Ecosystems and Sustainability (I-REES))

Amaç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 2005-2010 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda yer alan vizyon boyutlarında ODTÜ “araştırma-ağırlıklı” bir üniversite olarak tanımlanmakta ve “öncelikli alanlarda” proje önerilerinin geliştirilmesi ve finansmanı için destek sağlanması birincil amaç olarak yer almaktadır. ODTÜ bu vizyona uygun olarak “Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik” ile ilgili çalışmaları öncelikli araştırma alanı olarak belirlemiş ve üniversite içinde “Yenilenebilir Enerji, Ekosistemler ve Sürdürülebilirlik için İleri Araştırmalar Platformu (ODTÜ-YESAP) / Initiative For Renewable Energy, Ecosystems And Sustainability (I-REES)” başlıklı bir araştırma ağını oluşturarak bu alanda büyük ölçekli projeler gerçekleştirilmesi için gerekli olan koordinasyonu sağlama kararını almıştır.

ODTÜ-YESAP’ın amacı Doğu Teknik Üniversitesi’nde farklı bölüm ve birimlerde gerçekleştirilmekte olan yenilenebilir enerji, ekosistemler ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmaları aynı çatı altında toplamak, araştırma grupları arasında sinerjiyi sağlamak, bu alandaki araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet faaliyetlerini koordine ederek, üniversitenin içindeki ve dışındaki pek çok birimi/kurumu kapsayan güçlü bir ağ yapısını kurgulamak; ve öncelikle Türkiye’de bu alandaki çalışmalara yön vermeyi ve işbirliği ortamını geliştirmektir.

Gerekçe
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının önemi, dünyanın ve Türkiye’nin hızla artan enerji ihtiyacı doğrultusunda giderek artmaktadır. Sürekli artan nüfus ve gelişen teknoloji, tüm dünyada enerji, kimyasal ve değişik malzemelere olan gereksinimi artırmakta, bu da “yenilenebilir” ve “sürdürülebilir” alternatif kaynak arayışlarına girilmesine neden olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak, son yıllarda temiz enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında teknik, ekonomik ve sosyal araştırmalara ve problemlere yönelik çalışmalar ve toplum bilinci artmaktadır. Temiz ve yenilenebilir enerji, çevre, ekosistemler, iklim değişikliği konularında değişik boyutta ve alanda politik, bilimsel ve bireysel çalışmalar gittikçe önem kazanmaktadır.

Üniversitemizde temiz çevre, ekosistemler, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konularında çok disiplinli ve disiplinlerarası bir araştırma yaklaşımını benimsemiş olarak kapsamlı araştırmalarını sürdüren gruplar, programlar ve bölümler bulunmaktadır. ODTÜ YESAP ile;
• ODTÜ’de YESAP kapsamında değerlendirilebilecek projelerin bir araya toplanması
• YESAP ile ilgili araştırma grupların tanımlanarak, grup faaliyetlerinin tanıtılması
• Araştırma grupların içinde ve arasındaki iletişimin artırılması için toplantı vb. düzenlenmesi
• Araştırma gruplarına biraraya gelerek yeni proje oluşturmaları için talep ettikleri desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu platform, ODTÜ’nün öncelikli alan olarak benimsediği yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konusunda etkinliğinin artırılması için öğretim üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda YESAP’ın oluşturulmasına gerekli desteği vermektedir.

Yapı
Aşağıdaki şekilde ODTÜ-YESAP çatısı altında birbiriyle iletişim halinde olan ve işbirliği içinde çalışan araştırma grupları yer almaktadır. Halihazırda, araştırma gruplarında ODTÜ’deki birçok bölümden araştırmacı disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmekte ve ODTÜ içindeki araştırma ağlarının üniversite dışındaki pek çok kurum ile bağlantısı bulunmaktadır. ODTÜ-YESAP çatısı altında toplanmış olan çalışmaların koordinasyonu Rektörlük tarafından sağlanmaktadır. Araştırma ağının genişletilmesi, güçlendirilmesi ve araştırma çıktılarının duyurulması için gerekli olan mekanizmalar Rektörlük tarafından oluşturulmaktadır. Ayrıca, ODTÜ-YESAP’ın araştırma çıktılarını topluma ulaştırmak üzere gerçekleştirilecek olan “Farkındalık artırma ve bilgi paylaşım etkinlikleri” öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Çoklu yapısı ile ODTÜ-YESAP’ın, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nın öncelikli olarak destek verdiği araştırma konularında projeler yapabilme olanağı ve rekabet gücü artırılmıştır. Teknoloji geliştirme ve ulusal politikalar oluşturma potansiyelinin bağlantıların kuvvetlendirilmesi ve ağın, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları (üniversiteler, karar verici kurumlar, sanayi kuruluşları vb.) da içine alacak şekilde genişlemesiyle sürekli olarak artırılması hedeflenmektedir.

ODTÜ-YESAP grupları ve platform ile ilgili diğer konularda ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü ile iletişime geçilebilmektedir.

YESAP YAPI