Sürdürülebilir Yönetişim

 

Ulusal ve Bölgesel Sürdürülebilirlik Yönetişimi (SÜR-YÖN)

 

Ulusal ve Bölgesel Sürdürülebilirlik Yönetişimi Çalışma Grubunun (SÜR-YÖN) sürdürülebilir enerji ve çevre politikalarının araştırılması, tasarımı, uygulaması ve etki analizini disiplinlerarası bir perspektifi vardır. SÜR-YÖN iki alt çalışma grubundan oluşmaktadır: 1) Sosyal, Politik ve Ekonomik Araştırmalar; 2) Bölge Çalışmaları.

Türkiye gibi enerji açısından dışa bağımlı ülkelerde yenilenebilir enerji politikalarıyla sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikalarının eşgüdümlü bir şekilde yürütülebilmesi gerek ulusal koşulların gerekse dünyanın farklı bölgeleriyle ilişkilerin birlikte değerlendirilmesiyle olanaklıdır. Yenilenebilir enerji politikaları aynı zamanda karbon temelli yakıtlara dayanan sistemlerin ve duyulan gereksinimlerin de araştırılmasını gerektirmektedir. Enerjiye ilişkin çalışmalar bir yandan ürüne dönüştürme, yatırımların özel ve kamu sektörleri arasında bölüşümü, doğrudan yabancı sermaye girişi, kalkınma ve güvenlik gibi çok farklı ekonomik ve politik unsurları içermektedir. Diğer yandan da çevre eğitimi, farkındalık yaratma, sosyal devletin yeniden yapılandırılması gibi sosyal ve kültürel alanları da kapsamaktadır. Tüm bu konu başlıklarının aynı zamanda Türkiye’nin bölgelerle olan ilişkileri ve Türkiye’nin önemli bir enerji kavşağı olması çerçevesinde de değerlendirilmesi gereklidir. Tüm bu çalışmalar karar vericiler, araştırmacılar ve diğer paydaşlar arasında bir iletişim ve eşgüdümü zorunlu kılmaktadır.

SÜR-YÖN sürdürülebilirlik yönetişiminin gerektirdiği bu yoğun çalışmayı ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) çatısı altında kümelenmiş olan disiplinlerarası politikalar programları ve bölge çalışmaları birimleri aracılığıyla gerçekleştirecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sağlayacağı eşgüdümle çalışacak olan araştırma alan ve grupları şekilde gösterilmektedir.